*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Budżet i podatki
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-09-06 21:59:58

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Konstrukcja treści budżetu jest wyznaczona przez zespół zasad budżetowych, wśród których najważniejsze znaczenie mają zasady:

 • jedności
 • jawności
 • uprzedniości
 • równowagi
 • szczegółowości.

Zasada jedności - polega na tym, iż jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest ujęty w jednym akcie prawnym

Zasada jawności - gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest jawna, na zarząd nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o założeniach projektu budżetu , kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych i sposobie ich wykorzystania.

Zasada uprzedniości - jednostka samorządowa ma obowiązek uchwalić budżet do końca roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy .

Zasada równowagi budżetowej - jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia wszelkich czynności, które mają na celu doprowadzenie do zachowania równowagi budżetowej w każdym stadium prowadzenia gospodarki budżetowej. W budżecie samorządu wydatki nie mogą przekroczyć dochodów.

Zasada szczegółowości - budżet musi być uchwalony i sporządzony ze szczególnym podziałem dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet zawiera m.in. :

 • plany przychodów i wydatków,
 •  wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
 • prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów i klasyfikacji budżetowej,
 • źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu,
 • wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
 • upoważnienia zarządu do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań,
 • zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezpowrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa- subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. Z punktu widzenia samodzielności dochody jednostek samorządowych możemy podzielić na własne, przyznawane ustawowo na czas nieokreślony i obce które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności jednostki. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, zasady gromadzenia dochodów, tryb ustalania, przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa określa ustawa.

Wydatkami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. Do wydatków nie zaliczamy środków wypłacanych z budżetu na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Wydatkiem budżetu jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego niezależnie od jej przeznaczenia, nawet gdy dotyczy pobrania gotówki do kasy. Rozróżniamy wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz dotacje i wydatki majątkowe samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządowe uzyskują przychody, które pochodzą z nadwyżki dochodów nad wydatkami np.: ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, prywatyzacji majątku oraz obligacji mieszkaniowych.

Rozchody publiczne to przede wszystkim spłaty pożyczek, kredytów , wykup papierów wartościowych i inne operacje finansowe.

Nadwyżka budżetu to dodatnia różnica między dochodami, a wydatkami budżetu. Wystąpienie nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych nie jest wykorzystana na finansowanie wydatków w danym roku budżetowym. Stanowi ona źródło pokrycia deficytu w kolejnych latach budżetowych.

Deficyt budżetowy to ujemna różnica między dochodami i wydatkami z budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu część wydatków musi być pokryta z przychodów. Szczegółowe zmiany w budżecie precyzuje ustawa o finansach publicznych.
Podstawą dla prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego gospodarki finansowej są przepisy ustaw : o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu gminnego w latach 1999 i 2000.

Uchwała budżetowa określa:

 • plany przychodów i wydatków
 • wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
 • prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów i klasyfikacji budżetowej
 • źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu
 • wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
 • upoważnienia do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań- zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
 • dotacje
 • dotacje i wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień itp.

Dochody gmin. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań. Ustawy dzielą dochody gmin na obligatoryjne i fakultatywne. Do dochodów obligatoryjnych zaliczamy podatki, wpływy z opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencję ogólną, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy. Dochodami fakultatywnymi gmin są m.in. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, oraz zadań realizowanych przez gminę wspólnie z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, darowizny, zapisy i spadki, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy

Wydatki gmin. Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspokajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Są to m.in. sprawy komunalnego budownictwa mieszkaniowego, pomocy społecznej, ośrodków i zakładów opiekuńczych, oświaty, lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, targowisk i hal targowych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, wodociągów o zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, kultury fizycznej - terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zadrzewień i zieleni komunalnej, porządku publicznego, utrzymania obiektów administracyjnych oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, kultury - bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury. 

 

Dzisiaj jest: 23 czerwca 2021
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij