*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Statut Młodzieżowej Rady Gminy
Radosław G. Ostałkiewicz | 2011-09-07 23:04:11

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JAWORZE


Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Statut określa zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
  1) Radzie – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy Jaworze, 
  2) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, 
  3) Radnym-juniorze – należy przez to rozumieć członka Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, 
  4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze,    
 3. Podstawą prawną działania Rady jest uchwała Rady Gminy Jaworze oraz niniejszy Statut. 
   
   

§ 2.

 1. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Jaworze o charakterze konsultacyjnym. 
 2. Podstawą działania Rady jest praca społeczna zamieszkałych w gminie Jaworze przedstawicieli społeczności szkolnych, zwanych dalej radnymi-juniorami.
 3. Wyboru radnych-juniorów dokonuje się zgodnie z niniejszym Statutem.
 4. Terenem działalności Rady jest Gmina Jaworze.
 5. Rada posługuje się pieczęcią podłużną z herbem gminy o treści : „Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze”.
 6. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Jaworze. 
     

§ 3.

 1. Rada jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym.
 2. Rada liczy 15 członków, zwanych radnymi-juniorami.
 3. Kadencja Rady trwa 2 lata, począwszy od pierwszego posiedzenia Rady. 

   

Rozdział 2. CELE I ZADANIA RADY 


§ 4.

Do zakresu działania Rady należą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży Gminy Jaworze. 


§ 5.

Celem działania Rady jest w szczególności: 

 1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzież,
 2. zwiększanie aktywności młodych ludzi,
 3. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
 4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
 5. zapewnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, w tym w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
 6. reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych, a także instytucji i organizacji pozarządowych,
 7. prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat roli samorządu terytorialnego oraz zakresu jego funkcjonowania,
 8. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
 9. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych. § 6.

Rada realizuje swoje cele poprzez:  

 1. uczestnictwo swoich delegatów w obradach Rady Gminy Jaworze oraz jej komisji z głosem doradczym,
 2. zgłaszanie wniosków do Rady Gminy Jaworze w sprawach będących przedmiotem działania Rady,
 3. konsultowanie projektów uchwał i innych materiałów przekazanych do Rady,
 4. inicjowanie działań dotyczących młodzieży w gminie Jaworze,
 5. współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji młodzieżowych imprez, m.in. kulturalnych i sportowych na terenie gminy,
 6. nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miejscowości oraz z organizacjami zagranicznymi,
 7. koordynowanie i inspirowanie inicjatyw młodych ludzi,
 8. promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska,
 9. udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia,
 10. propagowanie celów Rady, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży oraz efektywne wykorzystywanie uprawnień statutowych w odniesieniu do konsultacyjnego charakteru Rady,
 11. decydowanie o finansach Rady,
 12. inicjowanie i opiniowanie zmian w Statucie Rady. 

   

§ 7.

 1. Radni-juniorzy przez cały okres swojej kadencji powinni utrzymywać stały kontakt ze swoimi wyborcami i przedstawiać ich uwagi oraz propozycje na forum Rady.
 2. Radni-juniorzy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, diet ani innych przywilejów.
 3. Opiekunem Rady jest Przewodniczący stałej komisji Rady Gminy Jaworze właściwej do spraw Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.

 

§ 8.

 1. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu Gminy Jaworze. 
 2. Zapotrzebowanie na środki finansowe składa Rada w terminie zgodnym z procedurą uchwalania budżetu do Opiekuna.
 3. Wysokość środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 2 ustala Rada Gminy Jaworze w uchwale budżetowej.
 4. Warunki organizacyjne, administracyjne i techniczne niezbędne do funkcjonowania Rady zapewnia Wójt Gminy Jaworze. 
   

 

Rozdział 3. CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JAWORZE 


§ 9.

 1. Radnym-juniorem może zostać każda osoba: 
  1) posiadająca status ucznia do ukończenia 18 roku życia,
  2) uczęszczająca do VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, działającej na terenie Gminy Jaworze,
  3) zamieszkała na terenie Gminy Jaworze,
  4) niezawieszona w prawach ucznia oraz wobec której nie toczy się żadne postępowanie karne ani w sprawie nieletnich
 2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w organach samorządu terytorialnego. 

 

§ 10.

Radny-junior ma prawo: 
 

 1. wybierać i być wybieranym do organów Rady,
 2. uczestniczenia w pracach komisji problemowych,
 3. zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw,
 4. składania interpelacji i zapytań w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,
 5. uzyskania informacji dotyczącej prac Rady,
 6. domagania się wniesienia pod obrady spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg uczniów,
 7. udziału w posiedzeniach Rady Gminy oraz jej komisji w charakterze przedstawiciela Rady, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy Jaworze lub Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Jaworze. 

 


§ 11.

 1. Radny-junior ma obowiązek: 
  1) przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał Rady, 
  2) udziału w realizacji celów Rady, 
  3) uczestniczenia w sesjach Rady oraz w pracach organów Rady, do których został wybrany, 
  4) informowania swoich wyborców o działalności Rady, 
  5) przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady, 
  6) przedłożenia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady lub Komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ustaniu przyczyny nieobecności, 
  7) powiadomienia Przewodniczącego Rady i Opiekuna Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania. 
   
 2. Radny-junior nie może w pracach Rady propagować programów żadnych partii politycznych, komitetów wyborczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz działać na ich rzecz w inny sposób.

 

§ 12.

 1. Radny-junior może stracić mandat w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków i nieprzestrzegania niniejszego Statutu, o czym decyduje Rada większością 2/3 głosów na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.
 2. Radny-junior traci mandat w przypadku: 
  1) zawieszenia w prawach ucznia, przerwania nauki, relegowania ze szkoły lub nie uzyskania promocji do następnej klasy, 
  2) wszczęcia wobec niego postępowania karnego lub w sprawach nieletnich.
 3. Radny-junior ma prawo do rezygnacji z mandatu lub z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji. Sposób wyboru nowego radnego-juniora określa niniejszy Statut.
 4. Mandat wygasa z momentem ukończenia przez ucznia 18 roku życia. 


 

Rozdział 4. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY § 13.

 1. Rada wybiera następujące organy: 
  1) Prezydium Rady, 
  2) Komisję Rewizyjną,
  3) pozostałe komisje.
 2. Wybory do organów Rady należy przeprowadzić na pierwszym posiedzeniu plenarnym Rady. 


§ 14.

 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium.
 2. Prezydium Rady tworzą: 
  1) Przewodniczący Rady, 
  2) Wiceprzewodniczący Rady, 
  3) Sekretarz Rady.
 3. Poszczególni członkowie Prezydium powoływani są przez Radę na okres jej kadencji bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 4. Rada może odwołać Prezydium lub członka Prezydium na wniosek co najmniej dwóch radnych-juniorów w trybie określonym w ust. 1 na kolejnej sesji.
 5. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.
 6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.
 7. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium przez Radę kolejnej kadencji. 


§ 15.

 1. W realizacji zadań Prezydium podlega wyłącznie Radzie.
 2. Do zadań Prezydium należy w szczególności: 
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, 
  2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 
  3) realizacja uchwał Rady, 
  4) składanie Radzie sprawozdania z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, 
  5) czuwanie nad terminową realizacją planów pracy Rady. 
   

§ 16.

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 
  1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, 
  2) organizowanie pracy Prezydium Rady, 
  3) reprezentowanie Rady na zewnątrz, 
  4) zwoływanie sesji Rady, 
  5) przygotowywanie porządku obrad Rady, 
  6) przewodniczenie obradom Rady.
 2. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady. 


§ 17.

Zadaniem Wiceprzewodniczącego Rady jest w szczególności koordynowanie działań komisji Rady. 

 

§ 18.

Do kompetencji Sekretarza Rady należy:

 1. prowadzenie dokumentacji Rady,
 2. odpowiedzialność za całą dokumentację Rady i jej Komisji,
 3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
 4. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium,
 5. współdziałanie z pracownikiem Urzędu Gminy Jaworze odpowiedzialnym za sprawy obsługi Rady Gminy Jaworze. 


§ 19.

 1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
  1) kontrola przestrzegania Statutu, 
  2) kontrola wykonywania uchwał Rady, 
  3) rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych-juniorów.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium Rady ani przewodniczący pozostałych komisji problemowych Rady.
 5. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski w sprawie odwołania radnego-juniora, członka Prezydium lub całego Prezydium.
 6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
 7. Rada wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród członków tej Komisji.
 8. Rada może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków na wniosek Prezydium lub 1/4 składu Rady. 


§ 20.

 1. Podstawą pracy Rady są komisje problemowe, z zastrzeżeniem § 19.
 2. Rada powołuje stałe komisje problemowe w drodze uchwały, w której określa ich liczbę (nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5) oraz nazwy.
 3. Skład osobowy oraz zakres działania komisji problemowej określa odrębna uchwała Rady.
 4. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który organizuje pracę komisji, przygotowuje projekty planu pracy i sprawozdań z realizacji zadań oraz reprezentuje Komisję na forum Rady.
 5. Komisja ze swego grona wybiera Sekretarza, który sporządza protokół z odbytego posiedzenia.
 6. Komisja może występować z inicjatywą uchwałodawczą. 


 

Rozdział 5. TRYB PRACY RADY 


§ 21.

 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, z wyjątkiem wakacji letnich i ferii zimowych.
 2. Rada może obradować na sesjach nadzwyczajnych, które zwołuje się na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/3 składu Rady w przypadku konieczności zebrania Rady w okresie pomiędzy sesjami zwyczajnymi.
 3. Do zadań Rady należą: 
  1) chwalenie programu działania i planu pracy Rady, 
  2) wybór oraz odwołanie przewodniczącego Rady, pozostałych członków Prezydium oraz komisji rewizyjnej i komisji problemowych, 
  3) proponowanie zmian w Statucie, 
  4) uchwalenie planu pracy dla komisji Rady na ich wniosek, 
  5) podejmowanie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego-juniora, 
  6) uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady (z wyjątkiem wyborów do Rady pierwszej kadencji), 
  7) przyjmowanie sprawozdań z działalności komisji rewizyjnej i komisji problemowych Rady, 
  8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących młodzieży, nieuregulowanych przepisami statutu.
 4. Organizację i działanie Rady oraz jej organów reguluje Regulamin Rady uchwalany przez Radę, zaopiniowany przez radcę prawnego Urzędu Gminy oraz Opiekuna Rady. 


§ 22.

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, za wyjątkiem pierwszej sesji każdej nowej kadencji, którą zwołuje Wójt Gminy Jaworze.
 2. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie zwołuje się sesji Rady oraz posiedzeń komisji.
 3. Radni-juniorzy powiadamiani są o sesji pisemnie na adres szkoły lub zamieszkania w terminie 14 dni przed ustalonym terminem w przypadku sesji zwyczajnych i 5 dni przed ustalonym terminem w przypadku sesji nadzwyczajnych.
 4. Zawiadomienie oprócz danych o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad zawierać powinno porządek obrad oraz materiały niezbędne do odbycia sesji.
 5. Zawiadomienia i materiały, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być na wniosek radnego-juniora przesyłane pocztą elektroniczną.
 6. O sesji zawiadamia się Wójta Gminy Jaworze, Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze oraz Opiekuna Rady w trybie przewidzianym w ust. 3.
 7. Posiedzenia Rady są jawne.
 8. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
 9. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Prezydium Rady. 


§ 23.

 1. Rada może podejmować uchwały w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady następującej formuły: „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze”.
 3. Po otwarciu sesji, Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad. W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.

 

§ 24.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad. Ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole.
 2. Za zgodą Rady, porządek obrad może być zmieniony.
 3. Przewodniczący udziela głosu radnym-juniorom według kolejności zgłoszeń.
 4. Przewodniczący udziela głosu radnym-juniorom poza kolejnością w celu przedstawienia wniosków o charakterze formalnym w zakresie: 
  1) sprawdzenia quorum, 
  2) zmian w porządku obrad, 
  3) przeliczenia głosów, 
  4) zarządzenia przerwy w obradach, 
  5) odroczenia i przerwania obrad, 
  6) zamknięcia listy mówców, 
  7) zamknięcia dyskusji.
 5. Przewodniczący niezwłocznie poddaje wniosek formalny pod głosowanie. 


§ 25.

 1. Radni-juniorzy mogą składać interpelacje. 
 2. Interpelacje składa się na piśmie. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona pisemnie w terminie 14 dni od jej złożenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.
 3. W czasie obrad radni-juniorzy mogą składać zapytania.
 4. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania we właściwym punkcie porządku sesji Rady. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.
 5. Listę mówców prowadzi Sekretarz Rady. 
   

§ 26.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze”.
 2. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz podjęte przez Radę uchwały i złożone na piśmie interpelacje.
 3. W razie nieobecności Sekretarza protokół sporządza radny-junior wskazany przez Prezydium.
 4. Protokoły z sesji przedkłada się do wglądu w komórce odpowiedzialnej za obsługę Rady Gminy w terminie 30 dni od zakończenia sesji.
 5. Radni-juniorzy mogą zgłaszać poprawki do protokołu.
 6. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. 
   

§ 27.

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
 2. Rada podejmuje decyzje również w formie apeli, oświadczeń i dezyderatów.
 3. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium Rady, komisja problemowa, Opiekun Rady i co najmniej 3 radnych-juniorów.
 4. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawia Radzie Przewodniczący Rady.
 5. Projekt Uchwały Rady powinien zawierać: 
  1) datę i tytuł, 
  2) podstawę prawną, 
  3) rozstrzygnięcie, 
  4) określenie sposobów finansowania, jeżeli jej wykonanie wymaga środków finansowych, 
  5) sposób wykonania, organy Rady odpowiedzialne za wykonanie uchwały, 
  6) termin wejścia w życie, 
  7) uzasadnienie.
 6. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą.
 7. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który obrady prowadził.
 8. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji Sekretarz Rady. 

   

Rozdział 6. ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY 


§ 28.

Rada jest organem zrzeszającym uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie gminy Jaworze.


§ 29.

 1. Do Rady wybiera się radnych-juniorów w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum Nr 1.
 2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu oraz uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu.
 3. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu oraz uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu. 


§ 30.

 1. Wybory są równe – każdy ma jeden głos.
 2. Wybory są większościowe – radnym-juniorem zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów w danym „okręgu”.
 3. Wybory są bezpośrednie – głosować można tylko osobiście w szkole, której jest się uczniem.
 4. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. 

   

§ 31.

 1. Wybory do Rady pierwszej kadencji zarządza Wójt Gminy Jaworze w drodze zarządzenia.
 2. Wybory do Rady kolejnych kadencji zarządza Wójt Gminy Jaworze w drodze zarządzenia na wniosek Przewodniczącego Rady na dzień przypadający w ciągu roku szkolnego nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Rady, na wolne miejsce w Radzie przeprowadza się wybory uzupełniające – Statut Rady stosuje się odpowiednio.
 4. Wybory odbywają się w terminie i czasie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
 5. Zarządzenie o wyborach do Rady publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze i ogłaszane w szkołach, w sposób zwyczajowo przyjęty dla każdej ze szkół. 


§ 32.

Tworzy się cztery okręgi wyborcze – jeden w Szkole Podstawowej Nr 1 i trzy w Gimnazjum Nr 1:
 

 1. okręg Nr 1 obejmuje klasy piąte i szóste Szkoły Podstawowej Nr 1 – z zastrzeżeniem § 29 niniejszego statutu, 
 2. okręg Nr 2 obejmuje klasy pierwsze Gimnazjum Nr 1,
 3. okręg Nr 3 obejmuje klasy drugie Gimnazjum Nr 1,
 4. okręg Nr 4 obejmuje klasy trzecie Gimnazjum Nr 1. 


§ 33.

 1. W poszczególnych okręgach wybiera się:
  1) w okręgu Nr 1 – trzech radnych-juniorów, 
  2) w okręgu Nr 2 – czterech radnych-juniorów, 
  3) w okręgu Nr 3 – pięciu radnych-juniorów, 
  4) w okręgu Nr 4 – trzech radnych-juniorów.
 2. Głos można oddać wyłącznie na kandydata ze swojego okręgu. 


§ 34.

 1. Wybory w szkole organizuje dyrektor wspólnie z samorządem szkolnym.
 2. Samorząd szkolny przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane pieczątką szkoły. 

   

§ 35.

 1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada komisja powołana przez dyrektora szkoły na wniosek samorządu szkolnego. 
 2. W pracach komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat członka Rady. 
   

§ 36.

 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać: 
  1) zespoły klasowe danej szkoły – z zastrzeżeniem § 29 niniejszego statutu, 
  2) koła zainteresowań działające w szkole, 
  3) grupy, co najmniej 10 uczniów danej szkoły.
 2. Zgłaszając kandydata na radnego-juniora, należy podać jego imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz właściwy „okręg”.
 3. Uczeń może udzielić poparcia dowolnej ilości kandydatów na młodzieżowych radnych-juniorów.
 4. Kandydatów do samorządu szkolnego zgłasza się w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyborów.
 5. Listę kandydatów biorących udział w wyborach ustala samorząd szkolny, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jednak nie później niż na 10 dni przez dniem wyborów.
 6. Lista kandydatów na młodzieżowych radnych-juniorów powinna zostać wywieszona w widocznym miejscu dostępnym dla ogółu młodzieży na tydzień przed datą wyborów. 


§ 37.

 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyborów. 
 2. Kampania wyborcza winna być prowadzona w sposób nie powodujący zakłóceń na terenie szkoły, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Prowadzenie w dniu wyborów jakichkolwiek agitacji jest zakazane. 
   

§ 38.

 1. Wybory powinny być przeprowadzone w terminie trzech miesięcy od daty ich zarządzenia. 
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej. 


§ 39.

 1. Wybory odbywają się w terminie okre-ślonym przez Wójta Gminy Jaworze wynikającym z wydanego przez niego zarządzenia, o którym mowa w § 31. 
 2. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły, w wyznaczonym punkcie, w godzinach od 10.00 do 14.00.
 3. Głosowanie odbywa się w specjalnie zorganizowanym w tym celu lokalu wyborczym, w warunkach zapewniających dobrowolne, bez przymusu oddania głosu.
 4. Przewodniczący komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym celu wydać odpowiednie zarządzenie porządkowe.
 5. Głosuje się przez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego wybieranego kandydata na radnego-juniora i tylko wtedy głos jest ważny. 


§ 40.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w danej szkole. 
 2. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół.
 3. Wyniki głosowania komisja wyborcza podaje do wiadomości społeczności szkolnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.
 4. Protokół powinien zawierać informacje o: 
  1) liczbie osób uprawnionych do głosowania, 
  2) liczbie oddanych głosów, 
  3) liczbie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 
  4) imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wybranych radnych-juniorów.
 5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.
 6. Jeden egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie do Wójta Gminy Jaworze.
 7. Po wpłynięciu wszystkich protokołów Urząd gminy Jaworze przygotowuje protokół ogólny, który zawiera informacje o wynikach głosowania we wszystkich szkołach i określających: 
  1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
  2) liczbę oddanych głosów, 
  3) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 
  4) nazwiska i imiona wybranych radnych-juniorów wraz z nazwami szkół, z których zostali wybrani.
 8. Na podstawie protokołu ogólnego Wójt Gminy Jaworze sporządza obwieszczenie o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze zatwierdzające wynik wyborów i podaje je do pu-blicznej wiadomości – w tym w szkołach, w których przeprowadzono wybory.
 9. Wójt Gminy Jaworze w oparciu o obwieszczenie, o którym mowa w ust. 8, wystawia radnym-juniorom zaświadczenie o wyborze do Rady. 


§ 41.

 1. Za wybranych w danym okręgu uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów. 
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się w ciągu 14 dni od ustalenia wyników kolejne wybory. Na kartach do głosowania umieszcza się tylko nazwiska tych kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów.
 3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 przez kilku kandydatów o wyborze na młodzieżowego radnego-juniora decyduje wynik losowania przeprowadzonego przez komisję wyborczą. O terminie i miejscu losowania komisja powiadamia zainteresowanych kandydatów, którzy mogą być obecni w trakcie losowania.
 4. W przypadku nieobsadzenia mandatu Wójt Gminy Jaworze zarządza wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach i w trybie niniejszego Statutu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyn nieobsadzenia mandatu. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby 
  w ciągu 4 miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady. 


§ 42.

Jeżeli w danym okręgu obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów, mandat ten pozostaje nieobsadzony. Określona w Statucie liczba członków Rady ulega wówczas zmniejszeniu. 


§ 43.

Protesty związane z przeprowadzeniem wyborów i ustalaniem wyników można zgłaszać do Wójta Gminy Jaworze. Decyzja Wójta jest ostateczna. 


§ 44.

 1. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek: 
  1) pisemnego zrzeczenia się mandatu przez radnego-juniora, 
  2) pozbawienia mandatu uchwałą Rady w związku z nieprzestrzeganiem Statutu Rady i niewywiązywaniem się z obowiązków radnego-juniora, zgodnie z § 12, 
  3) utraty biernego prawa wyborczego, 
  4) nieprzestrzegania przez Radnego obowiązków ucznia, potwierdzone decyzją dyrektora.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady w trybie wyborów uzupełniających. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące wyborów.
 3. Radni-juniorzy, którzy uzyskali mandat na zasadach określonych w ust. 2 wykonują mandat do czasu zakończenia kadencji Rady. 


§ 45.

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Wójt Gminy Jaworze. 
 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny-junior obecny na sesji.
 3. Kadencja Rady rozpoczyna się we wrześniu, z zastrzeżeniem ust. 4, chyba że wskutek wygaśnięcia mandatów wszystkich radnych-juniorów, zarządzono wybory do niej w trakcie roku szkolnego – wówczas pierwszą sesję zwołuje się w ciągu miesiąca od zatwierdzenia wyborów do Rady.
 4. Pierwsza kadencja Rady oraz rady wybranej w trybie ust. 3 rozpoczyna się miesiąc po ustaleniu wyników wyborów do Rady i trwa przez kolejne dwa lata szkolne.
 5. Kadencja Rady kończy się z dniem pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady.
 6. Radni-juniorzy na pierwszej sesji Rady, na której są obecni składają ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie szkoły i młodzieży”. 
 7. Radni-juniorzy na pierwszej sesji otrzymują zaświadczenia o wyborze na radnego-juniora. Rozdział 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


§ 46.

W sprawach nieobjętych Statutem Rady, Rada decyduje odrębnymi uchwałami podejmowanymi w zwykłym trybie.

 

§ 47.

 1. Uchylony.
 2. Obrady Rady i jej organów odbywają się w siedzibie Rady lub w innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
 3. Rada prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w Statucie i Regulaminie Rady, Rada działa lub podejmuje decyzje w porozumieniu z Wójtem Gminy Jaworze. 


§ 48.

 1. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane w następnej kadencji. 
 2. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy Jaworze z własnej inicjatywy, po uzyskaniu opinii Rady na temat proponowanych zmian lub na wniosek Rady zgłoszony przez 1/4 składu Rady i przyjęty bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 3/5 statutowego składu Rady. 


§ 49.

 1. Prawa, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3, będą rozszerzone na inne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane na terenie gminy, o ile takie powstaną w przyszłości. 
 2. W przypadku utworzenia na terenie gminy nowych szkół, o których mowa w ust. 1, Rada Gminy Jaworze dokona nowego podziału okręgów wyborczych, o których mowa w § 32, oraz nowego podziału mandatów w poszczególnych okręgach, o których mowa w § 33. 
   

 

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij