*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Środowisko
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-09-17 18:25:41


Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi 
[przysłowie chińskie]

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z głównych zadań współczesnego społeczeństwa i państwa. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jedną z podstawowych funkcji państwa polskiego jest zapewnienie ochrony środowiska, u podstaw czego leży zasada zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważony rozwój w myśl prawa polskiego to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.  Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju niesie ze sobą określone konsekwencje, m.in. takie, iż zagadnienia ochrony środowiska należy rozpatrywać systemowo, czyli w powiązaniu z działaniami społecznymi i gospodarczymi.  

 

Na potrzeby ochrony środowiska Konstytucja pozwala na wprowadzanie pewnych – określonych ustawami - ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31) oraz zobowiązuje władze publiczne (art. 74): 

 • do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom,
 • do ochrony środowiska,
 • do wspierania działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Daje również prawo każdemu - każdej osobie fizycznej i prawnej, niezależnie od narodowości czy kraju pochodzenia 

 • do informacji o stanie i ochronie środowiska.

Równocześnie Konstytucja zobowiązuje każdego (art. 86)

 • do dbałości o stan środowiska,
 • do ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie pogorszenie stanu środowiska.

Polityka ekologiczna państwa oraz samorządów w oparciu o dane dotyczące aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

 • cele ekologiczne,
 • priorytety ekologiczne,
 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Szczegółowe regulacje w powyższym zakresie określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw . Uwzględniają one wymagania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych.

 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008)
 

 

Podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 Nr 100 poz. 1085)
 3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 r. Nr 75, poz. 493)
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. 2007 Nr 44 poz. 287 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227)


Podstawowe akty prawne w zakresie ochrony przyrody:

 1.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 Nr 228 poz. 2306) 
 3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (M.P. 2008 Nr 82 poz. 725)
 4. Ustawa o ochronie roślin z  dnia 18 grudnia 2003 r. (t. j. Dz. U. 2008 Nr 133 poz. 849 ze zm.)
 5. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2003 Nr 106 poz. 1002 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2005 nr 45 poz. 435 ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2005 Nr 127 poz. 1066 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr  62 poz. 574)
 9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz.U. 1999 Nr 66 poz. 750)
 10. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr  72 poz. 619)

 

Pozostałe akty prawne w zakresie ochrony środowiska:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) 
 2. Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266) 
 3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t. j.  Dz. U. z 2007r. Nr 36, poz. 233) 
 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j.Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 276) 
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) 
 6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607) 
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) 
 8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) 
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 ze zm.) 
 10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) 
 11. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007, poz.147, poz.1033 ze zm.)
 12. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20)
 13. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.) 
 14. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.Nr 169 poz. 1199 ze zm.) 
   

Wszystkie ww. akty prawne oraz wydane do nich rozporządzenia wykonawcze są do wglądu w Referacie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Jaworze. 

 

   Malwina Czechowska - młodszy referent (pokój nr 110, I p.) 
         tel. +4833 817 21 95 * 817 25 34 * 817 28 13 w. 310
         e-mail: mczechowska@jaworze.pl

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij