*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Komunikat GOPS
Michał Urbaś | 2015-12-07 14:16:26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że poszukuje wykonawców do usług:

 • informatycznych,
 • obsługa prawna,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • realizacja usług opiekuńczych,
 • realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • przygotowywanie i wydawanie posiłku osobom dorosłym – obiady,
 • asystenta rodziny,
 • produkty żywnościowe i przemysłowe – formularz ofertowy i lista produktów (załącznik),
 • specjalista terapii uzależnień,
 • psycholog do pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz rodzinami, w których występuje przemoc.

 


Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych skierowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i dotyczy rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wszystkie osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania następujących form pomocy:

 • Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

 • Przedmioty ortopedyczne i pomocnicze

Co zalicza się do środków pomocniczych? Do środków pomocniczych zaliczamy np.: soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuchu, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, protezy oka, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki dla pacjentów z chorobą nowotworową albo dermatologiczną, rurki tracheostomijne.

Co zaliczamy do przedmiotów ortopedycznych? Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne wraz z wyposażeniem dodatkowym i kończyny górne, ortezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, jonizatory, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizując, pełzak do raczkowania.

 • Turnusy rehabilitacyjne

Co to jest turnus rehabilitacyjny? Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do powyższych form pomocy pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej,

ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała

pokój 232 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)

tel. 033 81 36 940.

 

Pod wskazanym adresem można uzyskać dodatkowe informacje lub na stronie internetowej: www.pcpr.starostwo.bielsko.pl

 

U W A G A!!!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że poszukuje wykonawców do usług:

 • informatycznych,
 • obsługa prawna,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • realizacja usług opiekuńczych,
 • realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • przygotowywanie i wydawanie posiłku osobom dorosłym – obiady,
 • asystenta rodziny,
 • produkty żywnościowe i przemysłowe – formularz ofertowy i lista produktów. załącznik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że poszukuje wykonawców do usług:

 • informatycznych,
 • obsługa prawna,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • realizacja usług opiekuńczych,
 • realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • przygotowywanie i wydawanie posiłku osobom dorosłym – obiady,
 • asystenta rodziny,
 • produkty żywnościowe i przemysłowe – formularz ofertowy, lista produktów.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że poszukuje wykonawców do usług:

 • informatycznych,
 • obsługa prawna,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • realizacja usług opiekuńczych,
 • realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • przygotowywanie i wydawanie posiłku osobom dorosłym – obiady,
 • produkty żywnościowe i przemysłowe – formularz ofertowy, lista produktów.

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że wykonawcą usługi polegającej na realizacji zadań asystenta rodziny w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie zadań wynikających z art. 15 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.) została Pani Alicja Tomala z Jaworza.

Wykonawca został wybrany ze względu na spełnienie niezbędnych wymagań, wykształcenie, doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje.

 


 Jaworze, dnia 20-06-2012r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze


Poszukuje wykonawcy usługi polegającej na realizacji zadań asystenta rodziny w ramach  umowy o świadczenie usług w zakresie zadań wynikających z art. 15 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.)


Miejsce realizacji usługi- miejsce zamieszkania rodziny objętej zleceniem.


Wynagrodzenie za usługi objęte umową  wypłacane będzie  w formie miesięcznego ryczałtu za działania podjęte w rodzinie objętej zleceniem, w wysokości ustalonej z wyłonionym wykonawcą.


Zakres podstawowych zadań do z realizowania w ramach zlecanej usługi: Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.), w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 20. stała współpraca z pracownikami socjalnymi i kuratorami,
 21. udział w opracowywaniu 3 -letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 22. sporządzanie merytorycznych sprawozdań.
   

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 1. posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 w/wym. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. posiada obywatelstwo polskie,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań asystenta rodziny.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie prawa rodzinnego – kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. samodzielność i odpowiedzialność,
 3. umiejętności analitycznego myślenia,
 4. zdolności organizacyjne,
 5. odporność na stres,
 6. komunikatywność,
 7. sprawne i rzetelne prowadzenie dokumentacji,
 8. dokładność i sumienność,
 9. mile widziane doświadczenie zawodowe w realizacji zadań  wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ewentualnie w pracy z dziećmi z tych rodzin.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny, 
 3. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata dotyczące władzy rodzicielskiej,
 7. oświadczenie kandydata dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu wyłonienia wykonawcy usługi zg. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
   

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 85 (z dopiskiem: asystent rodziny) lub na adres e-mail: gops@jaworze.pl w terminie do dnia 27.06.2012 roku do godz. 15:00.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Sacher-Wejster

 

Oświadczenie Personelu Projektu

Ogłoszenie

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że poszukuje wykonawców do usług:

 • informatycznych,
 • obsługa prawna,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • realizacja usług opiekuńczych,
 • realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • przygotowywanie i wydawanie posiłku osobom dorosłym – obiady,
 • produkty żywnościowe i przemysłowe – formularz ofertowy w załączeniu.

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij