*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Skargi i wnioski
Anna Talik | 2015-10-20 11:34:03

POBIERZ KARTĘ USŁUGI 

 POBIERZ ANKIETĘ

 

ZŁOŻENIE SKARGI I WNIOSKU

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA


Urząd Gminy Jaworze 
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
tel. +33 82 86 600

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Inspektor Ewa Wieja (pokój 105, I piętro)
tel. 33 82 86 610
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

    

PODSTAWA PRAWNA


 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. nr 78 poz. 483 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz. 46)

     

WYMAGANE DOKUMENTY


BRAK

Skargę, petycję lub wniosek można złożyć:
1. ustnie do protokołu,
2. na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Jaworze, pok. 002 (parter)
 

 

OPŁATY


BRAK

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Organ właściwy do załatwienia skargi i wniosku powinien załatwić skargę i wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 


uzależniony od przedmiotu skargi, wniosku czy petycji, w szczególności jednak:
zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy

 

WYDZIAŁ KOORDYNUJĄCY USŁUGĘ


Urząd Gminy Jaworze 
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Anna Talik 
e-mail: sekretariat@jaworze.pl, tel. wewn. 202

Nadzór nad procesem:
Sekretarz Gminy Ewelina Domagała
tel. 033 82 86 603
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Skargi i wnioski ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 

INNE PODMIOTY (URZĘDY) ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ USŁUGI


-
  

POWIĄZANIA Z PROCEDURAMI ISO


SG/PG-1 Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz ocena zadowolenia klienta
  

UWAGI


Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.


ZAŁĄCZNIKI


Ankieta oceny zadowolenia klienta [pobierz] 

Ankieta oceny zadowolenia klienta [wypełnij ankietę online]  
 

STAN PRAWNY NA DZIEŃ


20-10-2015

 


 

Dzisiaj jest: 28 lutego 2021
Wirtualny spacer po Jaworzu
KAMERA INTERNETOWA
SZYBKI PORTAL
CERTYFIKATY
Gmina Fair-Play
ISO 9001
OSTATNIO DODANE GALERIE

Data: 02 czerwca 2015
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje najważniejszych wydarzeniach wpisz tutaj swojego e-maila i naciśnij zapisz.

KALENDARZ
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij