*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Finanse i budżet
Radosław G. Ostałkiewicz | 2010-05-12 15:22:41
PLN
PLN

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podpisał 18 września 2009 roku ustawę o finansach publicznych - poinformowała Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej. Ustawa likwiduje - poza nielicznymi wyjątkami - państwowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze. Przewiduje ponadto utrzymanie obecnych tzw. progów ostrożnościowych (50, 55, 60 procent), dotyczących długu publicznego. Po przekroczeniu tych progów rząd musi podjąć działania, zapobiegające wzrostowi zadłużenia. 

Zgodnie z zapisami ustawy, rząd ma przygotowywać Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na cztery lata) i budżet środków europejskich. Później - pracując nad budżetem na dany rok - będzie musiał przyjąć poziom deficytu budżetu, ustalony w tym planie. Ewentualne wprowadzenie wyższego deficytu będzie wymagać specjalnego uzasadnienia.

 

Ustawa nakłada też na władze samorządów terytorialnych obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji m.in. o zwolnieniach czy umorzeniach podatków. Również w myśl nowych przepisów 15 procent z opłat za wstęp do parków narodowych pójdzie na dofinansowanie Tatrzańskiego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie parków.

 


Co to oznacza dla nas?
 

Zmieniony zakres upoważnień dla wójta, plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – powinna zawierać uchwała budżetowa zgodna z nowa ustawą o finansach publicznych. Od 2011 do 2013 roku szefowie samorządów będą przygotowywali informacyjnie także prognozę długu według nowych limitów. Uchwała budżetowa podejmowana na gruncie nowej ustawy o finansach publicznych na 2010 roku nie będzie się w sposób zasadniczy różniła od dotychczasowych planów finansowych samorządów. Odmienny będzie jednak na przykład zakres udzielanych upoważnień przez organ stanowiący dla organu wykonawczego jst, które mogą być zawarte w uchwale budżetowej. Rada Gminy nie zdecyduje już, czy przyzna wójtowi upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Tego rodzaju uprawnienie wójta wynika bowiem wprost z nowej ustawy. 

Z ustawowego upoważnienia do przeniesień w ramach wydatków bieżących wyłączone zostały wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy. O tym czy wójt będzie mógł dokonywać zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ustawodawca pozostawił do decyzji samej radzie. 

Uchwała budżetowa na 2010 rok powinna także zawierać upoważnienie dla zarządu jst do zaciągania zobowiązań na finansowanie inwestycyjnych wydatków wieloletnich, jeżeli organ stanowiący uchwalił plan wieloletni, a limity wydatków w poszczególnych przyszłych latach budżetowych zostają załączone do uchwały budżetowej. Zarząd może także otrzymać od organu stanowiącego upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Uchwała budżetowa na 2010 r. obejmowała będzie także dotychczasowe plany przychodów i wydatków samorządowych funduszy celowych oraz plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz wyodrębnionych dochodów własnych jednostek budżetowych. Powinna się w niej znaleźć także dotychczasowa informacja o stanie mienia komunalnego oraz opracowana na dotychczasowych zasadach prognoza kwoty długu z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z uwzględnieniem 15 % limitu spłaty zadłużenia oraz 60 % progu długu w odniesieniu do dochodów budżetu ogółem. 

Począwszy jednak od 2011 roku do 2013, w tak zwanym okresie dostosowawczym, obok prognozy kwoty opracowywanej na obowiązujących dotychczas zasadach, zarząd jednostki zobowiązany został do opracowywania informacyjnie kwoty długu z uwzględnieniem relacji zadłużenia według nowego limitu. Natomiast począwszy od 2014 roku zacznie obowiązywać nowy limit zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, którego wielkość jest średnią arytmetyczną relacji (z ostatnich trzech lat budżetowych) jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem obliczoną.  Jeżeli zatem łączna kwota - spłat rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - liczona do dochodów budżetu ogółem stanowić będzie wyższy wskaźnik w danym roku budżetowych od wyliczonego limitu jednostka samorządu nie będzie mogła uchwalić budżetu z takim obciążeniem spłat. Limit ten zwłaszcza dla gmin wiejskich oraz w większości dla powiatów może okazać się bardziej rygorystycznym od dotychczas obowiązujących limitów.


na podstawie www.samorzad.pap.pl

 


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij