*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Uroczyste wręczenie Urzędowi Gminy Jaworze Certyfikatu ISO 9001:2008
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-12-08 09:27:55

Dnia 4 grudnia 2009 roku przedstawiciele instytucji akredytowanej przez PCA w zakresie systemów jakości - Germanischer Lloyd Industrial Services Polska sp. z o.o. Piotr Gzylewski (główny auditor) oraz Wojciech Wicik (dyrektor działu rozwoju) wręczyli na ręce Wójta Gminy Jaworze Zdzisława Byloka Certyfikat potwierdzający wdrożenie w Urzędzie Gminy Jaworze Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

 

 

 

Uroczystość odbyła się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, a udział w niej wzięli m.in. Wicestarosta Bielski Mirosław Szemla, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej Józef Zimnal, kierownik Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz radny powiatu bielskiego Rudolf Galocz, przedstawiciel wójta gminy Wilkowice, a także Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka wraz ze swymi zastępcami - Zbigniewem Putkiem i Zygmuntem Podkówką oraz radnymi Eleonorą Golonką, Ireną Mikler, Krystyną Szczypką, Janem Batheltem, Tadeuszem Gruszczykiem, Zbigniewem Lisowskim, Jerzym Ryrychem i Janem Steklą. W uroczystym przekazaniu certyfikatu udział wzięli również dr Andrzej Solecki- dyrektor PHU ASTE (jednostki wspierającej wdrożenie systemu w Urzędzie Gminy Jaworze, która współpracowała w tym zakresie również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej), Dorota Sacher-Wejster - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, Maria Łepecka - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu, Leszek Baron - dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz inni zaproszeni goście. Licznie reprezentowana była również prasa lokalna - Kronika Beskidzka, Super-Nowa, Gazeta Beskidzka oraz miesięcznik Region i Echo Jaworza. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu pod czujnym okiem dyrektor szkoły Barbary Szermańskiej.

 

 

 

Wręczenie Certyfikatu poprzedzone było wnikliwym audytem zewnętrznym, jaki odbył się w Urzędzie Gminy Jaworze w dniach 12-13 października 2009 r. Miał on na celu weryfikację wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009), wobec czego w dniu 29 października 2009 r. Urzędowi i jego wszystkim pracownikom Germanischer Lloyd na podstawie uprawnień przekazanych przez Polskie Centrum Akredytacji przyznał Certyfikat ISO.

 

 

 

Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zostały podjęte z inicjatywy Wójta Gminy Jaworze Zdzisława Byloka w 2006 roku, a już 23 marca 2007 r. Urząd zaczął funkcjonować w rzeczywistości opartej na wymogach normy ISO 9001:2000. Pod kierownictwem powołanego przez Wójta Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością opracowano dokumentację systemową - politykę jakości, księgę jakości, księgi zarządzania procesami oraz szereg instrukcji i formularzy. W toku tych działań Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy wspierani byli przez PHU „Aste” oraz osobiście pana dr. Andrzeja Soleckiego, dzięki któremu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze stało się możliwe. W 2009 roku Wójt podjął dwie istotne decyzje - o dostosowaniu Systemu do nowej normy ISO 9001:2008 oraz jego certyfikacji. Tym samym już w marcu opracowano nowe założenia polityki jakości, a we wrześniu pozostałe procedury systemowe składające się na wydanie II dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.
 Można by zapytać, czym właściwie jest ISO? W kolokwialnym języku skrót ten oznacza przede wszystkim normy, które opisują system jakości w danej firmie lub innej organizacji. Jednak sam skrót ISO pochodzi od angielskiej nazwy Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (International Organization of Standarization), która zajmuje się wydawaniem i określaniem norm i standardów, jakie muszą zostać spełnione przez podmioty dążące do uzyskania stosownego certyfikatu jakości. Najważniejszym aktem, stanowiącym podstawę dla opracowania kolejnych dokumentów w ramach systemu ISO, jest określana rokrocznie przez Wójta Polityka Jakości, zawierająca podstawowe kierunki rozwoju gminy. Na jej podstawie Pełnomocnik ds. ISO opracowuje Księgę Jakości, będącą uszczegółowieniem samej Polityki Jakości oraz zawierającą podstawowe wskazówki dla pracowników Urzędu w zakresie stosowania abstrakcyjnych norm w przełożeniu na potrzeby klientów, a także pozostałe procedury postępowania w zakresie realizacji najistotniejszych zadań administracji publicznej w gminie (w przypadku naszego urzędu jest to 21 ścieżek postępowań, które niejednokrotnie składają się z wielu części szczegółowych).
 

Podstawowym celem, dla którego warto podjąć starania na rzecz uzyskania certyfikatu ISO przez Urząd Gminy jest niewątpliwie poprawa obsługi klientów, a więc przede wszystkim mieszkańców Jaworza. Wspomniana wyżej dokumentacja określa m.in. terminy załatwiania konkretnych spraw, doprecyzowuje także zadania poszczególnych pracowników Urzędu i sposób oceny ich pracy, a przy tym nakłada na urzędników obowiązek sporządzenia tzw. kart usługi, czyli swoistych ściąg dla wszystkich załatwiających swoje sprawy w urzędzie, które wskazują co, gdzie i jak załatwić. Ta karta wskazuje przepisy prawne, które znajdują zastosowanie w danej sprawie, określa dokumenty, jakie złożyć lub przedłożyć powinien wnioskodawca, wysokość ewentualnej opłaty skarbowej, stanowisko pracy odpowiedzialne za załatwienie sprawy, termin i tryb jej załatwienia i wreszcie informację o możliwości odwołania się od ewentualnego rozstrzygnięcia. Wszystkie karty usług udostępnione zostaną na stronach internetowych Urzędu oraz na poszczególnych stanowiskach pracy.
 

System ISO obejmuje również konieczność bieżącego monitorowania informacji dotyczące poziomu spełnienia wymagań klienta. Dlatego też opracowana została ankieta, która na bieżąco przekazywana będzie interesantom, a docelowo na stronie internetowej pojawi się program, który w wersji online umożliwi wszystkim wyrażenie swojej opinii o pracy naszych urzędników – a tym samym każdy będzie mógł anonimowo dokonać oceny kompetencji i uprzejmości urzędnika, ale również zamieścić ogólne uwagi co do pracy Urzędu. Jednakże na wdrożeniu systemu ISO skorzystają nie tylko klienci Urzędu, gdyż będzie to mieć również spore przełożenie na inne sfery działania samorządu gminy – przede wszystkim posiadanie takiego certyfikatu procentuje przy staraniach o środki z funduszy europejskich, gdyż wnioski złożone przez jednostkę z wdrożonym i funkcjonującym systemem zarządzania jakością otrzymują dodatkowe punkty podczas formalnej i merytorycznej ocenie projektów.
 

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 jest istotnym narzędziem do zarządzania Urzędem, natomiast korzyści, jakie niesie ze sobą są ogromne. Rosnące oczekiwania i potrzeby mieszkańców względem organów administracji publicznej powodują, że Urząd musi ewoluować nie tylko w stronę kompetentnej i terminowej obsługi klientów, ale jednocześnie musi być dla nich przyjazny i przejrzysty. System ISO to bowiem po pierwsze orientacja na klienta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług poprzez rozpoznanie potrzeb klientów oraz ciągłe badanie jego potrzeb oraz stopnia zadowolenia ze świadczonych usług. Po drugie to uporządkowanie prowadzonej działalności poprzez eliminację zbędnych lub dublujących się działań (w tym niepotrzebnej nikomu biurokracji), precyzyjne określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników, a także sprawny obieg dokumentów i informacji. Po trzecie skuteczne zarządzanie jakością to optymalizacja i zwiększony nadzór nad realizacją wszelkich procesów w Urzędzie osiągane w szczególności poprzez większe zaangażowanie pracowników, kompetentny i dobrze wyszkolony korpus urzędników samorządowych oraz informatyzacja Urzędu. Po czwarte ISO to nieodzowny dzisiaj dla każdej gminy efekt promocyjny, zapewniający lepszy wizerunek oraz wiarygodność i zaufanie w oczach klientów.

 

Certyfikat – można powiedzieć - dowodzi, że usługi świadczone przez daną organizację są na najwyższym stałym poziomie przy jednoczesny uwzględnianiu wszelkich potrzeb rzeczywistych i potencjalnych klientów. Tym samym, dążąc do uzyskania podobnego certyfikatu, chcemy nie tyle potwierdzić, że i Urząd Gminy Jaworze kieruje się w swej działalności tymi założeniami, ale zagwarantować, że w dalszym ciągu najważniejszy będzie dla nas klient oraz jego potrzeby, jako że to służba mieszkańcom ma być zawsze podstawowym celem pracy urzędników.

 

Hasłem przewodnim Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze są słowa byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher, która powiedziała, że Jakość jest wtedy, kiedy wracają nasi klienci, a nie produkty. Co znacza przede wszystkim więcej obywatela w Urzędzie, a mniej skarg, odwołań i zażaleń.
   

Wręczenie Certyfikatu - Wójt Zdzisław Bylok i Piotr Gzylewski (GL)
Wręczenie Certyfikatu - Wójt Zdzisław Bylok i Piotr Gzylewski (GL)
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat ISO 9001:2008
Radni Rady Gminy i Rady Powiatu
Radni Rady Gminy i Rady Powiatu
Piotr Gzylewski (GL), Wojciech Wicik (GL), dr Andrzej Solecki (ASTE), Zdzisław Bylok i Mirosław Szemla (Wicestarosta Bielski)
Piotr Gzylewski (GL), Wojciech Wicik (GL), dr Andrzej Solecki (ASTE), Zdzisław Bylok i Mirosław Szemla (Wicestarosta Bielski)
Wicestarosta Bielski Mirosław Szemla
Wicestarosta Bielski Mirosław Szemla
Wójt Zdzisław Bylok i Pełnomocnik ISO Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Zdzisław Bylok i Pełnomocnik ISO Radosław G. Ostałkiewicz
Od lewej: Andrzej Solecki, Rudolf Galocz, Zdzisław Bylok, Radosław G. Ostałkiewicz i Mirosław Szemla
Od lewej: Andrzej Solecki, Rudolf Galocz, Zdzisław Bylok, Radosław G. Ostałkiewicz i Mirosław Szemla
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Wójt Gminy Jaworze z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością
Wójt Gminy Jaworze z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością
Mamy Certyfikat ISO 9001:2008 (zdj. www.super-nowa.pl)
Mamy Certyfikat ISO 9001:2008 (zdj. www.super-nowa.pl)
Pracownicy Urzędu Gminy Jaworze z Certyfikatem ISO 9001:2008 (zdj. www.super-nowa.pl)
Pracownicy Urzędu Gminy Jaworze z Certyfikatem ISO 9001:2008 (zdj. www.super-nowa.pl)
Metro w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum (zdj. Echo Jaworza)
Metro w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum (zdj. Echo Jaworza)
Metro w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum (zdj. www.super-nowa.pl)
Metro w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum (zdj. www.super-nowa.pl)
Metro w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum (zdj. www.super-nowa.pl)
Metro w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum (zdj. www.super-nowa.pl)
Aktualnie brak komentarzy!
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij