*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Wójt Gminy Jaworze
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-08-30 21:45:28

Zgodnie z § 25 zarządzenia nr 7/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze, do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 • Nadzorowanie działalności Urzędu oraz podlegających jednostek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie oraz akceptacja projektów uchwał Rady opracowanych przez referaty lub pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz określenie sposobu ich wykonania.
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 • Wykonywanie budżetu gminy.
 • Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji z zakresu administracji publicznej.
 • Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzą oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 • Zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w przypadku braku możliwości usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.
 • Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji Wójta.
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Urzędu.
 • Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień pracownikom Urzędu.
 • Stosowanie kar wobec pracowników Urzędu.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. /art. 30 jst/
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie oraz zmiany stosunków pracy z pracownikami Urzędu.
 • Wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych.
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków.
 • Zlecanie oraz zatwierdzanie planów kontroli w stosunku do Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 • Powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań.
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
 • Wykonywanie zadań administratora danych osobowych Urzędu.
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: Urzędu Stanu Cywilnego, kontroli wewnętrznej,  pełnomocnika ds. informacji niejawnych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii, pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, obsługą prawną.

 

Przynależność do związków i stowarzyszeń w imieniu Gminy Jaworze:

 • Członek (stały zastępca) Stałej Konferencji Współpracy w województwie śląskim powołany przez Wojewodę Śląskiego,
 • Delegat Gminy Jaworze oraz członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, do którego Gmina Jaworze przystąpiła w dniu 24 stycznia 2002 r. po podjęciu uchwały Nr XL/217/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 stycznia 2002r.,
 • Członek Śląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego powołany przez Wojewodę Śląskiego,
 • Członek Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej,
 • Członek Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA".

 


Pozycja wójta w strukturze władzy lokalnej ma swoje opracie w ustawie z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.). W sprawach ustroju gminy - jej władz, trybu ich działania oraz zasad odwoływania - najbardziej istotne są przepisy ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591).

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a szczególnie:

 • przygotowuje projekty uchwał rady gminy,
 • określa sposoby wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • wykonuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Kieruje też bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz - art 31 ustawy o samorządzie gminnym. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Oznacza to, że ma uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Wójt wnioskuje do rady o powołanie skarbnika gminy i zatrudnia sekretarza gminy w oparciu o umowę o pracę. Może także powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu swojemu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Zgodnie z zart 26a ust. 1 wójt, w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Zgodnie z art 39 ustawy o samorządzie gminnym, wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Może on upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij