*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Komisje Rady Gminy VII Kadencji
Administrator Strony | 2014-12-25 21:01:07

 Komisje stałe Rady Gminy Jaworze:

  


KOMISJA REWIZYJNA

 

Skład Komisji:

 • Jerzy Ryrych, NDJ - Przewodniczący Komisji
 • Jan Bożek, CiR
 • Katarzyna Dyaczyńska, NDJ
 • Roman Kruczek, JZ
 • Krystyna Szczypka, JZ

 

Zakres działania Komisji:

 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli
 • kontrola działalności Wójta Gminy Jaworze oraz gminnych jednostek organizacyjnych w szczególności w zakresie:
  • wykonania uchwał Rady Gminy,
  • zgodności podejmowanych przez Wójta decyzji i działań z przepisami prawa,
  • realizacji spraw wynikających ze składanych przez radnych interpelacji i wniosków,
  • gospodarki finansowej i rzeczowej gminy
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji
   

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 

Skład Komisji:

 • Roman Kruczek, JZ - Przewodniczący Komisji
 • Michał Hanus, NDJ
 • Edward Podstawny, JZ
 • Zbigniew Putek, JZ
 • Jerzy Ryrych, NDJ

  

Zakres działania Komisji:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat
 • proponowanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy Jaworze może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
 • przedstawianie Radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach finansowych
 • opiniowanie projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji

 


KOMISJA GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

 

Skład Komisji:

 • Krzysztof Kleszcz, JZ - Przewodniczący Komisji
 • Jan Bathelt, JZ
 • Michał Hanus, NDJ
 • Paweł Lorek, JZ
 • Jerzy Ryrych, NDJ

 

Zakres działania Komisji:

 • planowanie i realizacja inwestycji gminnych
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
 • ład i zagospodarowanie przestrzenne
 • wodociągi, zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną
 • gminne targowiska i hale targowe
 • cmentarze gminne
 • transport zbiorowy i komunikacja
 • ustalanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego
 • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną
 • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury gminnej
 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy
 • strategia rozwoju gminy
 • realizacja zadań inwestycyjnych
 • działalność gminnych spółek prawa handlowego
 • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin
 • tworzenie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury gminy
 • sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym i zwalczaniem przestępczości oraz bezpieczeństwem drogowym i zwalczaniem klęsk żywiołowych
 • ochrona przeciwpowodziowa
 • ochrona przeciwpożarowa
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji
   

KOMISJA SAMORZĄDU I SPRAW LOKALNYCH

 

Skład Komisji:

 • Janina Holeksa, NDJ - Przewodnicząca Komisji 
 • Michał Hanus, NDJ
 • Paweł Lorek, JZ
 • Krystyna Szczypka, JZ
 • Roman Urbaś, NDJ

 

Zakres działania Komisji:

 • wewnętrzny ustrój gminy (statut), związków gmin
 • współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • współpraca zagraniczna
 • przestrzeganie aktów prawa miejscowego
 • porządek publiczny na obszarze gminy Jaworze
 • sprawy obywatelskie nie objęte przedmiotem działania innych komisji merytorycznych
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy w zakresie oświaty, wychowania i edukacji
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zadań oświatowych w mieście, przedkładanych przez wójta
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach powoływania, likwidacji, tworzenia filii i łączenia szkół i placówek oświatowych w zespoły
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania imienia placówkom oświatowym
 • opiniowanie i wnioskowanie dotyczące sieci publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym przedszkoli na terenie gminy
 • koordynowanie działalności kulturalnej w gminie oraz inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych
 • współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz samorządami lokalnymi
 • edukacja publiczna, w tym funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Jaworze
 • współpraca ze środowiskiem oświatowym, w tym z niepublicznymi placówkami oświatowymi
 • współpraca z rodzicami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku szkolnym
 • pomoc stypendialna dla uczniów i studentów
 • edukacja kulturalna, ekologiczna i regionalna dzieci oraz młodzieży
 • sprawy dzieci i młodzieży, w tym funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy
 • rozwój i promocja gminy
 • rozstrzyganie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi
 • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji• planowanie działalności promocyjnej gminy ukierunkowanej na jego szeroki rozwój
 • opiniowanie kandydatur do nagród i odznaczeń lokalnych, regionalnych etc. – w tym do medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza
 • sprawy działalności stowarzyszeń i towarzystw na terenie gminy – w tym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • stymulowanie współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi
 • opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • organizowanie obchodów i uroczystości państwowych
 • opiniowanie i wybór kandydatów na ławników
 • opracowanie i opiniowanie projektów podstawowych dokumentów dotyczących funkcjonowania Gminy, Rady Gminy oraz Urzędu Gminy
 • opiniowanie wniosków o rozwiązanie z radnym umowy o pracę
 • sprawy z zakresu kultury, sztuki i ochrony zabytków
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji
 • realizacja zadań niezastrzeżonych na rzecz pozostałych komisji

 


KOMISJA MIENIA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Skład Komisji:

 • Jan Bożek, CiR - Przewodniczący Komisji
 • Krzysztof Kleszcz, JZ
 • Zygmunt Podkówka, NDJ

 

Zakres działania Komisji:

 • zarządzanie mieniem komunalnym
 • opiniowanie wniosków w zakresie nadawania lub zmiany nazw ulic oraz budowy pomników i umieszczania tablic pamiątkowych
 • opiniowanie wniosków dotyczących skreślenia lub wpisania obiektu do rejestru zabytków
 • gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych
 • gospodarowanie gruntami
 • opiniowanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego
 • przygotowanie kart inwentaryzacyjnych
 • wykładanie projektów kart inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu
 • występowanie z wnioskiem o wydanie decyzji komunalizacyjnej do wojewody śląskiego o nabyciu przez gminę nieodpłatnie prawa własności nieruchomości
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji

 


KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Skład Komisji:

 • Jan Bathelt, JZ - Przewodniczący Komisji 
 • Krzysztof Kleszcz, JZ
 • Paweł Lorek, JZ
 • Zygmunt Podkówka, NDJ
 • Roman Urbaś, NDJ

 

Zakres działania Komisji:

 • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska
 • planowanie i rozstrzyganie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi
 • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska
 • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska
 • gospodarka wodna
 • utrzymanie terenów zielonych w gminie
 • zieleń gminna i zadrzewienia
 • rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
 • kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 • współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji
   

 


KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Skład Komisji:

 • Katarzyna Dyaczyńska, NDJ - Przewodnicząca Komisji 
 • Jan Bożek, CiR
 • Janina Holeksa, NDJ
 • Edward Podstawny, JZ
 • Zbigniew Putek, JZ

 

Zakres działania Komisji:

 • opiniowanie spraw dotyczących zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia, zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne
 • polityka społeczna
 • rozwój sportu, rekreacji i turystyki
 • zdrowie
 • zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii
 • obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych projektów uchwał wynikających z tej ustawy
 • profilaktyka zdrowotna
 • organizacja ochrony zdrowia, monitorowanie zakładów opieki zdrowotnej, kontraktowania usług medycznych, praktyki lekarza rodzinnego, lecznictwa uzdrowiskowego
 • medycyna szkolna i szczepienia ochronne
 • zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dążenie do wspólnego działania służby zdrowia, towarzystw społecznych i całego społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych)
 • funkcjonowanie aptek
 • nadzór nad utrzymaniem obiektów przeznaczonych do świadczenia usług medycznych (remonty i inwestycje).
 • sprawy dot. operatu uzdrowiskowego oraz audytu uzdrowiskowego oraz działalności uzdrowiskowej
 • rozpatrywanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w mieście
 • współpraca z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest gmina
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w jak najszerszym zakresie, w szczególności w aspektach:
  • bazy materialnej rodziny
  • edukacji i wspomagania procesów wychowawczych
  • szeroko pojętego zdrowia rodziny,
  • działań władz samorządowych i administracji rządowej mających istotny wpływ na kondycję rodzin
 • wydawanie opinii, inspirowanie różnorakich działań samorządu na rzecz umocnienia rodziny, zajmowanie stanowiska wobec pojawiających się zagrożeń, udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki rodzin, działania na rzecz współpracy instytucji i organizacji wspierających rodzinę
 • uczestniczenie w kreowaniu stanowiska samorządu odnośnie postulowanej prorodzinnej polityki podatkowej państwa
 • sygnalizowanie zagrożeń patologią i niepokojących zmian w środowisku
 • wysuwanie propozycji wspierania osób starszych osamotnionych w rodzinach, rodzin niepełnych, rodzin zagrożonych patologią, rodzin dotkniętych niepełnosprawnością
 • współpraca przy tworzeniu świetlic środowiskowych
 • wspieranie działań zapobiegających i rozwiązujących problemy patologii społecznej
 • podejmowanie działań zmierzających do aktywnego włączania się niepełnosprawnych w nurt życia społecznego
 • rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami bezrobocia
 • opiniowanie uchwał i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • turystyka oraz stymulowanie działań mających na celu zagospodarowanie turystyczne terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji

 JZ - Jaworze Zdrój (komitet wójta) - 7 radnych (~43% głosów)
NDJ - Nasz Dom Jaworze - 7 radnych (~30% głosów)
CiR - Człowiek i Rodzina - 1 radny (~19% głosów)

 

Dzisiaj jest: 24 stycznia 2021
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij